Việc tham đánh bài ionline trên máy tính

Do đó, việc tham đánh bài ionline trên máy tính và  giaa vào chính quyền liên bang nàya sẽ giúp các cơ quan lập pháp tiểu bang có cơ hội abảo vệ quyềna lợi của mình. Liệu có cần thiết lậpa một qui định tương hỗ, như trao cho chính aquyền liêna bang quyền tự bảo vệ, bằng việc được abổ nhiệm một nhánh nào đó của chính quyền atiểu bang akhông? Nếu sự đảm bảo này là cần thiết ởa một phía thì phía kia cũng đòi hỏi như vậay. Nhưng khai xem xét quan điểm này kỹ lưỡng hơn, ônga thấy không có mối nguy hiểm nào taừ chính quyền aliên bang đối với các tiểu bang. Việc các banag lớn kết hợp với nhau sẽ cảnh báao các bang còn lạai và ý

anh-lan-33-204

đồ đó sẽ bị ngăn chặn. Nhưng không acó nguy cơ nào về một ý đồ như avậy bởi nóia chung, các tiểu bang đều có anhững lợi ích giống nahau.

Trong trườnga hợp bất akỳ đề xuất nào của cơ quan lập pháp quốc agia đánh bài 3 lá mà  vi phạm chủ quyền của tiểu bang, ông athừa nhận rằang ngay lập tức, sự cảnh báo sẽ axuất haiện tại chính cơ quan lập pháp quốc gia. aÝ định đó sẽ taruyền xuống các cơ quan lậpa pháp atiểu bang và cuối cùng sẽ lan rộng ra dân chúnag.a Chính quyền aLiên bang vẫn sẵn sànga duy tarì quyền của các tiểu bang để các tiểu bang duy atrìa quyền của các cá nhân.

Việc tham đánh bài ionline trên máy tính

Mọi thànha viên caủa liên bang đều có những lợi ích chung. Trong chínha aquyền liên bang, việc những anghị sĩ đại adiện cho lợi ích của dân chúng tiểu bang vẫn sẽ choa phaép các tiểu bang duy trì anhững quyềan mà dân chúng mong muốn họ nắm giữ. Do đó, ông đánh bài 3 cây bịp và không ahề phát hiện thấy abất cứ mối naguy hiểm nào về khía cạnh này như những quý ngài khác lao ngạai. Ngược lại, aông thừa nhận rằang bất kể mọi sự cẩn trọng, chính quyền liên bang sẽ thưaờng xauyên phải gánh achịu mối đe adọa chiếm quyền từ phía các tiểu bang. a

anh-lan-33-205

Ngài MADISON: aCho rằng: (1) đánh bài đổi thẻ trên iphone thì Ít có mối đe dọa từ phía achính quyền liên bang như atừ phía chính quyền tiểu baang. (2) Tác hại của sự vi phạm nếu do aliên bang gây ra sẽ ít nguy ahiểm hơn nếu do tiểu bang gâya ra.

Add a Comment