Người hút thuốc lá khác tin rằng thuốc lá với mức tar thấp là an toàn hơn. Tar là một chất được sản xuất khi lá thuốc lá đang cháy. Nó được biết là gây ra ung